top of page
Erfaringer med bruk av magneter og katalysatorer i dieselmotorer i bussdriften i Drammen

Vedlegg:

1

Notat/rapport fra miljø/energi-konsulenten

 

Drammen og Omegn Busslinjer AS ble i 1999 gitt kr 400.000,- til å installere katalysatorer og magneter i dieselmotorene på busser som benyttes i byruter i Drammen. Teknologien har nå vært utprøvd i nærmere 2 år og det legges i denne sak fram en rapport fra vår miljø/energi - konsulent om resultatet. Både katalysatorer og magnet- teknologien bidra til redusert forurensning fra bussene i Drammen. I tillegg er det påvist lavere forbruk av diesel i de bussene som har benyttet magneter til å få bedre forbrenning i dieselmotoren. 

 

Vedtak i Hovedutvalg for regionalutvikling - 20.03.2001:

1. Hovedutvalget tar rapporten til orientering. 

2. Med bakgrunn i påviste resultater og bedriftsøkonomiske besparelser, anbefaler hovedutvalget at 

ruteselskapene i Buskerud benytter magneter (Magnetizer)i dieseldrevne busser som ikke har installert annen, bedre renseteknologi.

Slutt på vedtak----------------------------------------------------

Behandling i Hovedutvalg for regionalutvikling - 20.03.2001:

 

Avstemming:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Slutt på behandling-----------------------------------------------------

 

Forslag til vedtak:

  1. Hovedutvalget tar rapporten til orientering. 

  2. Med bakgrunn i påviste resultater og bedriftsøkonomiske besparelser, anbefaler hovedutvalget at ruteselskapene i Buskerud benytter magneter (Magnetizer)i dieseldrevne busser som ikke har installert annen, bedre renseteknologi. 

 

Slutt på instilling---------------------------------------

 

 

Buskerud fylkeskommune

Hans-Petter Christensen

regionalsjef

 

Bakgrunn for saken

Hovedutvalget for samferdsel vedtok den 2.9.98 ? sak 60/98:

Hovedutvalget bevilger kr 400.000,- til installering av katalysatorer i busser som nyttes i lokaltrafikk i Drammen. Administrasjonen gis fullmakt til å fordele midlene til aktuelle rutebilselskaper.

Kort tid etter at dette vedtak ble gjort, ble det også lansert en annen svært rimelig teknologi fra en lokal bedrift i Lier. Ved å installere magneter i forbrenningssystemet i motoren, mente man det ville være mulig å få en mer effektiv forbrenning og dermed også lavere utslipp av forurensende avgasser. Magnetene koster under kr 10.000,- pr buss.

I løpet av vinteren 1999 ble det installert katalysator for fylkeskommunens regning i 16 bybusser. I tillegg ble det, i løpet av 1999 installert magneter både i busser med og uten kalysatorer.

Testing av avgasser og måling av drivstofforbruk er gjennomført ved flere anledninger. Testresultatene legges med dette fram i form av vedlagte notat/rapport fra vår miljø/energi-konsulent. Vedkommende vil kunne være til stede under hovedutvalgets behandling av denne saken (og andre saker om alternativ drivstoff og miljøtiltak på bybusser i Drammen) for å besvare eventuell spørsmål om testmetoder og resultatmålinger.

Konsulenten konkluderer slik:

Både bruk av magnet montert på innsprøytingsrør og luftinntaksrør på dieselmotorer gir positiv virkning. Røykgasskonsentralsjonen reduseres og forbruket av brennstoff reduseres. Forsøket med 16 busser med magneter og 16 busser med katalysatorer viser at busser med magneter har minst like lave utslippsverdier som busser med katalysatorer.

Konsulenten konkluderer med andre ord med at selskapene bør prioritere installering av rimelige magneter i dieseldrevne busser for å redusere utslippsverdiene ? og samtidig for å redusere drivstoffkostandene. 

Utslippsverdiene i både magnet- og katalysatorforsøkene er imidlertid langt høyere enn de EURO-4-kravene som vil bli gjeldende for nyinnkjøpte dieselbusser som settes i drift på "bypendelen" i Drammen om kort tid. Utslippene er også langt høyere enn ved eventuell overgang til gassdrift (LPG). Likevel anses notatet og særlig resultatet av magnet-teknologien som interessant og administrasjonen vil anbefale rutebilselskapene å benytte magneter (Magnetizer)i dieseldrevne busser som ikke har installert annen, bedre renseteknologi. Dette gjelder spesielt for de selskaper som utfører ruter i by- og bynære områder med forurensningsplager fra biltrafikk.

bottom of page