top of page
BRUK AV MAGNETER FOR FORBEDRING AV 
FORBRENNINGSPROSESSEN I DIESELMOTORER

RAPPORT FRA FORSØKSDRIFT PÅ BUSSER HOS DRAMMEN OG OMEGN 
BUSSLINJER. AS 


Buskerud fylkeskommune ved regionalavdelingen inngikk høsten 1999 en avtale med DOB om installasjon av katalysatorer og magneter på totalt 32 busser fordelt på 16 av hver type. 
Hensikten med dette forsøket var: 
 

  • Å få kartlagt om katalysatorer eller magneter har best effekt i forhold til reduserte utslipp (i forhold til det som kan måles) 

  • Å få kartlagt om magneter har innvirkning på dieselforbruket. 

  • Gjøre en vurdering om dette anbefales til alle rutebilselskaper i Buskerud.Gjennomføring av prosjektet 

Fylkeskommunen har finansiert installasjonen av både katalysatorer og magneter på bussene. 
Den praktiske monteringen av katalysatorene ble utført av DOB, mens Lier traktor har stått for levering og montering av Magnitizer på bussene. 

Følgende deltatt i prosjektet: 

Buskerud fylkeskommune, regionalavdelingen 

Prosjektleder Jarle EkelundTlf 32 80 86 86

Prosjektmedarbeider Tom ChristensenTlf 32 80 87 02Drammen og Omegn Busslinjer AS 

 Teknisk sjef    Sigfred EspedalTlf 32 83 16 90

 Verksmester   Terje Olsen Tlf 32 83 16 90

Lier Traktor AS  

 Daglig leder Jo EnersenTlf 32 21 81 81


 


 

Arbeidet ble startet opp høsten 1999 med montering av katalysatorer på 16 busser. 
Magneter ble montert inn på 16 busser den 25.11.99 og 1. avgassmåling ble gjennomført samme dag. 


AVGASSMÅLINGEN 
Avgassmålingen ble gjennomført på DOB?s verksted på Grønland. Det ble benyttet et måleutstyr fabrikat Bosch RS 232 Opasitetsmåler. Utrustningen og måleprosedyren er den samme som blir benyttet ved avgassmåling for periodisk EU-kontroll av kjøretøy. 
Det som gjennomføres er en opasitetsmåling dvs et tall for røykgasstettheten i avgassen. 
Avgassen blir ført inn et målekammer hvor lys med spesielle egenskaper blir sendt gjennom røyken. Avhengig av røykgasstettheten vil lyset bli absorbert i røyken. Mengde lys som trenger gjennom røyken i målekammeret mottas i en lysmåler og signalet fra denne blir benyttet til å gi et tall for røykgasstettheten i avgassen;opasitetsverdien . 

Resultatet fra alle målinger er vist i vedlegg 1:Sammenstilling av avgassmålinger. 
Gjennomsnittsresultat fra målingene er vist i tabellen nedenfor, tabell 1.
 


 

Måling Måleresultat 25.11.99 gjennomsnittsverdi m-1Måleresultat 12.03.00 gjennomsnittsverdi m-1Måleresultat 04.03.01 gjennomsnittsverdi m-1

Busser uten tiltak0,13 0,24

Busser u/magneter2,15  -  -

Busser m/magneter0,450,090,06

Busser m/katalysator-0,160,19


Tabell 1
 


 

Måling 25.11.99 
Busser med magneter 
Den 25.11.99 ble først gjennomført en måling av 16 busser uten magneter. 
Deretter ble det montert inn magneter på samme gruppe busser og målt på ny samme dag. 
På dette tidspunktet brukte DOB vanlig autodiesel som drivstoff. 
Måling før og etter magnetinstallasjonen viste en markant bedring. Kravet for godkjenning for utslipp fra dieselmotorer med turbolader ligger på 3,0 m-1. Måling før installasjon viste snitt på 2,15 m-1 , men etter montasje viste snitt på 0,45. m-1 . Det var stor variasjon fra buss til buss. Målingene før montasje varierte fra 0,13 m-1 til 9,99 m-1 (Skala 0-9,99), og etter montasje var resultatet fra 0,06 m-1 til 1,92 m-1 . 
Det var spesielt to busser som trakk gjennomsnittet opp.(for nærmere verdier se vedlegg 1) 

Busser med katalysatorer. 
Det ble ikke målt på noen busser med katalysatorer i denne runden.
 


 

Måling13.03.2000 
DOB hadde nå gått over til bruk av miljødiesel med lavt svovelinnhold. 
Busser med magneter 
Etter montasje skal motorene gjennomgå en ?renseperiode? før magnetene gir full effekt. 
Bussene var derfor i normal drift fram til 2. målerunde som ble gjennomført den 13.03.2000. 
Ved denne målerunden ble det målt på 16 busser med magneter ,16 busser med katalysator samt 4 busser uten noe form for renseutrustning. 
Måling ga noe forbedrede resultat for busser med magneter . Gjennomsnitt ble forbedret fra 0,45 m-1 til 0,09 m-1. Spesielt var bedringen stor for busser som tidligere hadde høye verdier: Buss nr 7 reduserte utslippsverdien til 0,7 % av opprinnelig verdi, og buss nr 41 reduserte utslippsverdien til 1,3 % av opprinnelig verdi. Buss nr 78 hadde meget lavt utslipp uten tiltak og viste ikke noe bedring ved første og andre måling etter magneter ble montert. 

Busser med katalysatorer. 
Målingene viste jevnt lave utslipp med verdier fra 0,05 m-1 til 0,33 m-1 og et gjennomsnitt på 0,16 m-1 
Busser uten tiltak 
Det ble målt på kun fire busser uten tiltak. Resultat fra disse viste meget lave utslipp som varierte fra 0,05 m-1 til 0,38 m-1. Bussene er relativt nye og ingen av dem er blitt målt tidligere i prosjektet. 
 


 

Måling 04.03.2001 
Busser med magneter 
Siste målerunde ble gjennomført 04.03.2001. Bussene hadde da vært i normal drift ca 1,5 år fra utrustningen ble montert. Busser med magneter viste stabilt lave verdier fra 0,02 m-1 til 0.11 m-1 med et gjennomsnitt på 0,06 m-1 

Busser med katalysator. 
Busser med katalysatorer viste noe varierende verdier fra 0,07 m-1 til 0,86 m-1 og med et gjennomsnitt på 0,19 m-1 
To busser; buss nr 6 og buss nr 17 trakk gjennomsnittet opp med verdier på hhv 0,72 m-1 og 0,86 m-1. 
Busser uten tiltak 
Ved denne målerunden ble det målt på 6 busser uten noe utstyr. Disse var ikke målt tidligere. 
Målingen viste utslipp fra 0,11 m-1 til 0,59 m-1 med et gjennomsnitt på 0,24 m-1. Dette er et meget bra resultat og viser at kombinasjonen nyere motorteknologi og bruk av miljødiesel gir lav utslipp. 

MÅLING AV DRIVSTOFF FORBRUK 

DOB har gjennomført systematisk logging av forbruket av diesel og kjørelengde for alle busser i selskapet i lang tid. 
Buskerud fylkeskommune har fått oversendt disse dataene for å kunne se om de forskjellige tiltakene også har gitt seg utslag i endret brenselforbruk. 
Vi mottok data fra desember 99 til og med mai 2000. og for desember 2000 og januar 2001. 

For å sammenlikne forbruket for busser med magneter, med katalysator samt busser uten tiltak, har vi ut fra kjørelengde og brensel -forbruk fått fram spesifikt forbruk for de forskjellige gruppene. Resultatet er vist i tabell 2
 


 

m/magneterm /katalysatorUten tiltak

Gjennomsnittlig brennstoff-forbruk l/km0,4190,470,445

Økt forbruk i forhold til magnet   -12,2 %6,2 %Tabell 2 

Datagrunnlaget for ovennevnte tall er stort , slik at tallene bør gi et rimelig riktig bilde. 
Med en så stor busspark og kjørelengde som DOBs betyr en besparelse på 6 til 12 % mye. 
Det må påpekes at dette kun er gjennomsnittsverdier som er beregnet direkte fra DOBs registreringer. Det er ikke gjort noen korrigeringer for ruter, kjøremønster osv. For å gjøre en mer riktig sammenlikning, bør en få fram tall for sammenliknbare busser med samme kjøremønster for de tre gruppene . Dette vil bli gjennomført i løpet av kort tid. 
Sammenstilling av forbruk er vist i vedlegg 2.
 


 

KONKLUSJON 
Bruk av magnet(Magnetizer) montert på innsprøytningsrør og luftinntaksrør på dieselmotorer gir en positiv virkning: Røygasskonsentrasjonen i avgassen reduseres og forbruket av brennstoff reduseres. Forsøksdrift med 16 busser med magneter og 16 busser med katalysatorer hos DOB viser at busser med magneter har minst like lave utslippsverdier som busser med katalysatorer. Utslippsverdier det her er snakk om er måleverdier fra målinger utført med Opasitetsmåler fabrikat Bosch RS 232 . Det er ikke utført noen andre partikkelanalyser. 
Bruk av magneter (Magnitizer) på brenselsystemet i dieselbusser i Drammen vil derfor ha følgende 3 positive virkninger: 

1. Redusert brennstoff- forbruk vil gi en tilsvarende reduksjon i utslipp av drivhusgassen CO2, og vil derfor være med på å oppfylle våre forpliktelser fra Kyoto. 

2. Redusert utslipp av røyk vil gi et bedret lokalmiljø og bidra til BLIDs målsetning. 

3. Redusert forbruk av diesel vil gi lavere driftskostnader.

bottom of page